Privacy statement

______

Urban industrial privacy statement

 Urban Industrial respecteert uw privacy. Wij beveiligen uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en voldoen aan de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze verklaring informeren we u over de manier waarop Urban Industrial met persoonsgegevens omgaat en wijzen wij u op uw rechten. De AVG eist dat het verwerken van gegevens:

- op behoorlijke, zorgvuldige en transparante wijze gebeurt; en

- in overeenstemming is met de wet.

De gegevens worden verwerkt met een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde. Dit doel is omschreven in deze verklaring. De gegevensverwerking strekt niet verder dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

1. Verwerkingsverantwoordelijke (artikel 4 lid 7 AVG)
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Urban Industrial B.V., alsmede de aan deze vennootschap gelieerde vennootschappen Urban Industrial Beheer B.V., Urban Industrial sub A B.V., Urbi Investment 2 B.V., Urbi Investment 2 sub A B.V., Urbi Investment 2 sub B B.V., Urbi Investment 2 sub C B.V., Urbi Investment 2 sub D B.V., Urbi Investment 2 sub E B.V. en Urbi Investment 2 sub GHM B.V. is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG, hierna in deze verklaring aangeduid als de ‘Urban Industrial’. Urban Industrial is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen vast voor de verwerking van de persoonsgegevens.

2. Persoonsgegevens (artikel 4 lid 1 AVG)
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

3. Verwerking (artikel 4 lid 2 AVG)
Een bewerking van de persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij (en waarom)?

- Uw naam, telefoonnummer, email adres
Omdat wij een contract met u hebben en contact met u moeten kunnen opnemen om dat contract goed te kunnen uitvoeren.


- Uw bankrekeningnummer
Omdat u betalingen doet (huur, servicekosten, etc.) die wij moeten verwerken of omdat wij betalingen aan u moeten doen.


- Kopie van uw ID bewijs (pasfoto en BSN-nummer verwijderd).


- Uw handtekening
Omdat wij een contract met u willen aangaan en dat contract getekend dient te worden.


- Overige gegevens die u ons toezendt
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.


5. Doeleinden en doelbinding (artikel 5 sub b AVG)

De persoonsgegevens die wij verwerken dienen altijd een door Urban Industrial omschreven doeleinde en worden alleen voor deze doeleinden verwerkt:

- ten behoeve van de uitvoering van de (huur)overeenkomst;
- het innen van vorderingen, waaronder het in handen van derden stellen van die vorderingen;
- het beheer, onderhoud en de reparatie van de te verhuren zaken;
- het behandelen van klachten en geschillen;
- het doen uitoefenen van een accountantscontrole;
- activiteiten van intern beheer;
- verbetering van de leefbaarheid in en rond het gehuurde;
- indien een strafbaar incident is vastgelegd met camerabeelden dan bewaart Urban Industrial deze beelden tot dit incident is afgehandeld;
- klantonderzoek om o.a. de dienstverlening te kunnen verbeteren;
- marktonderzoek;
- nieuwsbrieven en communicatie;
- nakomen van wettelijke verplichtingen;
- overige activiteiten waar persoonsgegevens worden verwerkt.

6. Grondslagen (artikel 6 lid 1 AVG)
Persoonsgegevens worden door de Urban Industrial alleen verwerkt indien aan één van de volgende grondslagen is voldaan:

- u heeft voor de verwerking uw toestemming gegeven;
- de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
- de verwerking is noodzakelijk om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
- de verwerking is noodzakelijk ter bescherming van uw vitale belangen;
- de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een publiekrechtelijke taak;
- de verwerking is noodzakelijk met het oog op het gerechtvaardigde belang van de Groothandelsmarkt of van een derde.

7. Delen gegevens

Alleen op grond van gemaakte afspraken en/of een wettelijke verplichting delen wij uw persoonsgegevens met derden. Bijvoorbeeld ten behoeve van werkzaamheden (reparaties of onderhoud) of met de politie indien zich een strafbaar feit zich heeft voorgedaan. Urban Industrial zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat organisatorische en technische maatregelen zijn genomen te kunnen verzekeren dat de privacy en de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.

8. Beveiliging (artikel 5 sub f AVG)
Conform de AVG legt Urban Industrial passende, technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau.

9. Uw rechten
U heeft het recht op informatie, inzage en correctie, verwijdering, beperking, dataportabiliteit en bezwaar. Ook kunt u de door u verleende toestemming intrekken. Dit hoeft niet in alle gevallen te betekenen dat wij uw persoonsgegevens niet langer mogen verwerken. Er kan een andere, in artikel 6 van deze verklaring, vermelde grondslag aanwezig zijn.

Een verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij Urban Industrial via de in artikel 11 van deze verklaring vermelde contactgegevens.

10. Bewaartermijn
Urban Industrial bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is conform het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en worden verwerkt.

Indien de persoonsgegevens enkel benodigd zijn voor het sluiten van een overeenkomst, dan worden de persoonsgegevens gewist nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Na het eindigen van de overeenkomst worden de persoonsgegevens gewist als het niet langer noodzakelijk is om deze gegevens te bewaren en verwerken.

11. Contact

Indien u vragen, een klacht of een opmerking heeft, dan kunt u contact opnemen met:

Urban Industrial B.V.
Postbus 78033
1070LP Amsterdam

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

12. Ingangsdatum en wijziging
Deze verklaring gaat in op 25 mei 2018 en geldt voor onbepaalde tijd. De verklaring kan eenzijdig worden gewijzigd. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen.